സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ഒഴിവ് – Govt job vacancy in state Bank of India

In this video show by State Bank of India Central Government job vacancy details.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ഒഴിവ്.

Check Also

NITC Recruitment 2022

NITC Recruitment 2022 Junior Assistant Post Apply Online

National Institute of Technology Calicut NITC Campus Calicut Published a notification for Non faculty post …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *