കേരളത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ (സിവിൽ) കീഴിൽ ഡഫെഡാർ ജോലി ഒഴിവുകൾ

0

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഡിസംബർ 23

കേരളത്തിലെ ജുഡീഷ്യൽ (സിവിൽ) കീഴിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്.

ഡഫെഡാർ ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്.

പരസ്യവിജ്ഞാപന നമ്പർ : 246/2020.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു

തസ്തികയുടെ പേര് : ഡഫെഡാർ

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: ഒന്ന്
  • യോഗ്യത: സ്റ്റാൻഡേർഡ് VII പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ ഒരു ബിരുദവും നേടിയിരിക്കരുത്
  • ശമ്പളം: Rs.17,000 – 37,500/- വരെ
  • വയസ്: 18-36. 02.01.1984 നും 01.01.2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന https://thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi/ വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഡിസംബർ 23

Important Links
Official NotificationClick Here
Apply LinkClick Here
More DetailsClick Here
Join Job News Telegram GroupClick Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here