കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 – 7 കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

0

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2021 ജനുവരി 4

കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020: കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II ജോലികൾ നികത്തുന്നതിനായി 7 സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള നിയമന വിജ്ഞാപനത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി അദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 നുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2020 ഡിസംബർ 14 ന് ആരംഭിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവർ 2021 ജനുവരി 4 ന് മുമ്പ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. കൂടാതെ, ഈ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ പരിശോധിക്കാം. പ്രായപരിധി, യോഗ്യത, പരീക്ഷ തീയതി, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, അപേക്ഷാ ഫീസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം നേരിട്ടുള്ള നിയമനം

ഒഴിവുകൾ : 7 (SEVEN)

ശമ്പളം: കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II) 20000-45800 രൂപ

പ്രായപരിധി:

  • (i) 02/01/1984 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
  • (ii) 02/01/1979 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
  • (iii) 02/01/1981 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

  • (എ) പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
  • (ബി) K.G.T.E. (ഉയർന്നത്) ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗിൽ (ഇംഗ്ലീഷ്). അഭികാമ്യം: – കമ്പ്യൂട്ടർ വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

അപേക്ഷ ഫീസ്:

  • യുആർ / ഒബിസി 500 രൂപ
  • പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ / വിഭാവങ്ങൾക്ക് ഫീസില്ലാ

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷകൻ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം www.hckrecruitment.nic.in . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും താഴെ ഉള്ള ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.

Official NotificationClick Here
Apply NowClick Here
Official WebsiteClick Here
For Latest JobsClick Here
Join Job News-Telegram GroupClick Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here