കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജോലി ഒഴിവ്

0

കണ്ണൂർ ഗവ. ആയുർവേദ കോളേജ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ ഒഴിവുള്ള വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ജനുവരി 13 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു.

ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ

(എസ്എസ്എൽസി/തത്തുല്യം, ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററായി 6 മാസത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്),

സ്ട്രചർ കാരിയർ

(എസ്എസ്എൽസി/തത്തുല്യം),

വാച്ചർ

(എസ്എസ്എൽസി/തത്തുല്യം) എന്നീ തസ്തികളിലാണ് ഒഴിവുകൾ.

അപേക്ഷകർ ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം

ഫോൺ നമ്പർ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here