കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജോലി ഒഴിവ്

കണ്ണൂർ ഗവ. ആയുർവേദ കോളേജ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ ഒഴിവുള്ള വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ജനുവരി 13 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു.

ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ

(എസ്എസ്എൽസി/തത്തുല്യം, ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററായി 6 മാസത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്),

സ്ട്രചർ കാരിയർ

(എസ്എസ്എൽസി/തത്തുല്യം),

വാച്ചർ

(എസ്എസ്എൽസി/തത്തുല്യം) എന്നീ തസ്തികളിലാണ് ഒഴിവുകൾ.

അപേക്ഷകർ ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം

ഫോൺ നമ്പർ

Check Also

വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ

മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കോട്ടയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഹോമിലേക്ക് ഹോം മാനേജർ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *