കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

0

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിവിധ കരാർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Image Editor

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ പരിചയം: 10 വർഷം

Copy Writer

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: M.Phil History പരിചയം: 3 വർഷം

Website Designer

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ പരിചയം: 5 വർഷം

Research Assistant

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: M.Phil History പരിചയം: 3 വർഷം

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കും)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 15 ന് മുൻപായി എത്തുന്ന വിധം അപേക്ഷിക്കുക നോട്ടി ഫിക്കഷനിൽ നൽകിയ വിലാസത്തിൽ

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്
അപേക്ഷാ ഫോം
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here