കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ , വാച്ച്മാൻ, ബിണ്ടർ, അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ ഒഴിവുകൾ ആണുള്ളത് . ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

0
കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ,   വാച്ച്മാൻ, ബിണ്ടർ, അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ  ഒഴിവുകൾ
കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020, 9  ഒഴിവുകൾ ആണുള്ളത്  കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2020 ഫെബ്രുവരി 17 ന് ആരംഭിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവർ 2020 മാർച്ച് 09 ന് മുമ്പ് ഈ  തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം
കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  വിജ്ഞാപന വിശദാംശങ്ങൾ
>ബോർഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ: കേരള ഹൈക്കോടതി 
>തൊഴിൽ വിഭാഗം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
>കാറ്റഗറി നമ്പർ: 1 / 2020,2 / 2020,03 / 2020
>പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: അസിസ്റ്റന്റ്, വാച്ച്മാൻ, ബിണ്ടർ
>ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 9
>ശമ്പളം: 27,800 – 59,400 രൂപ
>ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
>അപേക്ഷ രീതി : ഓൺ‌ലൈൻ
>അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി : 17.02.2020
>അവസാന തീയതി: 09.03.2020
>Official Website : https://hckrecruitment.nic.in/
വാച്ച്മാൻ: 7 ഒഴിവുകൾ  (ജനറൽ )> ശമ്പളം 17,500 -39,500 രൂപ
ബിണ്ടർ: 1 ഒഴിവ്  (ജനറൽ )> ശമ്പളം 19,000-43,600 രൂപ
അസിസ്റ്റന്റ്: 1 ഒഴിവ്  (എൻ‌സി‌എ)> ശമ്പളം 27,800 -59,400 രൂപ
Age limit വാച്ച്മാൻ 02/01/1984 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ , ബിണ്ടർ 02/01/1984 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ , അസിസ്റ്റന്റ്  02/01/1981 നും 01/01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ  ആയിരിക്കണം,
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വാച്ച്മാൻ : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
ബിണ്ടർ:
എട്ടാംക്ലാസ് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ K.G.T.E ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗിൽ (ലോവർ) പാസ് ആകണം  (ഈ യോഗ്യത കൈവശമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അഭാവത്തിൽ, ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗിൽ 18 മാസത്തെ പരിചയമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും)
അസിസ്റ്റന്റ്:
കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലകളിൽ  ബിരുദം കമ്പ്യൂട്ടർ അഭികാമ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അപേക്ഷ ഫീസ്
>വാച്ച്മാൻ: 450 രൂപ
>ബിണ്ടർ: 450 രൂപ
>അസിസ്റ്റന്റ്: 400 രൂപ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക CLICK 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here