തലശ്ശേരി സഹകരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

0
തലശ്ശേരി സഹകരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം
തലശ്ശേരി സഹകരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൊത്തം 9  ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്  റിസപ്‌ഷനിസ്റ് മൂന്ന് ഒഴിവുകൾ, ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഒരൊഴിവ്, ഹെഡ്‍നേഴ്‌സിന്റെ നാല് ഒഴിവുകൾ,നേഴ്‌സിങ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒരൊഴിവ്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം ഈ ഒഴിവുകളുടെ യോഗ്യത,പ്രായം,എന്നിവ താഴെക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Receptionist:

 • Post : Receptionist
 • Max Age Limit : 30yrs
 • Number of Vacancies : 3
 • Experience : NIL
 • Qualification : Degree + Good Communication Skill
 • Gender : Male & Female
 • Mode of Appointment : Temporary / Contract

Chief Accountant:

 • Post : Chief Accountant

 • Max Age Limit : 40yrs

 • Number of Vacancies : 1

 • Qualification : M.Com + CA inter + 5 year Experience as Chief Accountant

 • Mode of Appointment : Temporary / Contract

ഹെഡ് നേഴ്‌സ്:

ബി എസ് സി നഴ് സിംഗ് + 5 വർഷത്തെ പ്രവ്യത്തി പരിചയം + സൂപ്പർ വൈസറി രംഗത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം അഭികാമ്യം , കേരള ര ജി സ് ട്രേ ഷൻ നിർബന്ധം.
 • Number of Vacancies : 4

 • Experience : 5 Years

 • Qualification : ബി എസ് സി നഴ് സിംഗ്

 • Gender : Female

നഴ് സിംഗ് സൂപ്രണ്ട്:

ബി എസ് സി നഴ് സിംഗ് + 10 വർഷത്തെ പ്രവ്യത്തി പരിചയം + നഴ് സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് / ഡപ്യൂട്ടി നഴ് സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികക ളിൽ 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം അഭികാമ്യം + കേരള ര ജി സ് ട്രേ ഷൻ നിർബന്ധം.
 • Number of Vacancies : 1

 • Experience : 10 Years

 • Qulifications : B.Sc.(Nursing)

 • Gender : Female

Apply with Bio data and copies of Certificates / Experience to
General Manager,
Tellicherry Co Operative Hospital,
Co Operative Hospital Junction,

Thalassery 670101
Important Link:
Official Notification Click Here
Apply Online Click Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here