തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം 2020 – ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാഫ് (എൽ.ജി.എസ്) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

0
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം 2020 - ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാഫ് (എൽ.ജി.എസ്) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020: ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാഫ് (എൽ.ജി.എസ്)  ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

യോഗ്യത:

  • മലയാളം എഴുതുവാനും വഴിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് 
  • സൈക്കിൾ സവാരി അഭികാമ്യം 

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

  • കേരള സർവകലാശാല : 09
  • എം.ജി സർവകലാശാല : 09

പ്രായപരിധി:

  • ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് / ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റാഫ് (എൽജിഎസ്) : 18-36
  • എസ്‌സി, എസ്ടി, ഒബിസി, പിഡബ്ല്യുഡി, എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള റിസർവ്ഡ് വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഇളവ് ലഭിക്കും

അപേക്ഷ ഫീസ്:

  • എസ്‌സി, എസ്ടി, ഒബിസി, പിഡബ്ല്യുഡി : 250 / –

അപേക്ഷ ഫീസ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ തിരുവന്തപുരംത്ത് മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി അപേക്ഷയോടൊപ്പം അയക്കേണ്ടതാണ് 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം?

നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, യോഗ്യതയുള്ളവർ‌ യഥാസമയം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമും വിദ്യാഭാസ യോഗ്യത , വയസ്സ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ തന്നിരിക്കുന്ന തപാൽ വിലാസത്തിലേക്ക് 18 സെപ്റ്റംബർ 2020 -നോ അതിനുമുമ്പോ അയച്ചിരിക്കണം 

വിലാസം:

സെക്രട്ടറി, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്, 

നന്തൻകോട്, തിരുവന്തപുരം – 695003 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 18 സെപ്റ്റംബർ 2020, വൈകുന്നേരം 5.00 

Official Notification  Click Here

Application Form  Click Here

Official Website  Click Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here