സശസ്ത്ര സീമാ ബലിൽ 1522 കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവുകൾ

0

SSB Recruitment 2020, Apply for 1541 Constable, Inspector & Other Vacancies

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സശസ്ത്ര സീമാ ബലിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തിക യിൽ 1522 ഒഴിവുകളുണ്ട്. നിയമനം താൽക്കാലിക മാണെങ്കിലും ഏറെക്കാലത്തേക്ക് തുടരാനിടയുണ്ട്. ഔദ്യോഗികവിജ്ഞാ പനം ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

കോൺസ്റ്റബിൾ (ഡ്രൈവർ) – 574


പുരുഷൻമാർക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാനാകുക.


യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് തത്തുല്യം, ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിങ് ലെ സൻസ്.

പ്രായപരിധി: 21 – 27 വയസ്

കോൺസ്റ്റബിൾ (ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്) – 21

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്,

അംഗീകൃത ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ് കോഴ്സ്.


പ്രായപരിധി: 18 – 25 വയസ്സ്.

കോൺസ്റ്റബിൾ (വെറ്ററിനറി)161


യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്. മി കച്ച വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിച്ചുള്ള ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.


കോൺസ്റ്റബിൾ (ആയ) – 5


സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്, റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിജയം .

കോൺസ്റ്റബിൾ (കാർപ്പെൻറർ, പ്ലംബർ, പെയിൻറർ) – 16


യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്,


ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം/ ഒരു വർഷത്തെ അംഗീകൃത സർട്ടിഫി ക്കറ്റ് കോഴ്സ്സും ഒരുവർഷത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയവും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ കോഴ്സസ്, ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് പാസായിരിക്കണം.


പ്രായപരിധി: 18 – 25 വയസ്സ്.

കോൺസ്റ്റബിൾ (കുക്ക്, വാഷർമാൻ, ബാർബർ, സഫായ് വാല, വാട്ടർ കാരിയർ, വെയ്റ്റർ, ടെയ്‌ലർ , ഗാർഡനർ, കോബ്ലർ) -745


യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്, ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ രണ്ടുവർ ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം/ ഒരു വർഷത്തെ അംഗീകൃത സർട്ടിഫി ക്കറ്റ് കോഴ്സസും ഒരുവർഷത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയവും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ കോ ഴ്സ്. ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് പാസായിരിക്കണം. ഒന്നിലേറെ ട്രേഡിൽ മികവു തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് മുൻഗണന. പ്രായപരിധി: 18 – 23 വയസ്സ്. www.ssbrectt.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഓൺലൈനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷാഫീസ് 100 രൂപ. എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർ, വനിതകൾ, വിമുക്തഭടർ എന്നി വർക്ക് ഫീസില്ല. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിനൊപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here