സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം – 1355 യുഡിസി, ക്ലർക്ക്, ഡ്രൈവർ, ഇൻസ്പെക്ടർ, ഡിഇഒ, അറ്റൻഡന്റ്, മറ്റ് ഒഴിവുകൾ , ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക

0
SSC Recruitment 2020 Malayalam
SSC Recruitment 2020 Malayalam
സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: യു‌ഡി‌സി, ക്ലർക്ക്, ഡ്രൈവർ, ഇൻസ്പെക്ടർ, ഡി‌ഇ‌ഒ, അറ്റൻഡൻറ്, തുടങ്ങി നിരവധി  ജോലി ഒഴിവുകൾ   1355 ഒഴിവുകലേക്കുള്ള  നിയമന വിജ്ഞാപനം സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ തേടുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇതിനുള്ള  ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2020 ഫെബ്രുവരി 22 ന് ആരംഭിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവർ 2020 മാർച്ച് 20 ന് മുമ്പ്  അപേക്ഷിക്കണം. എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

SSC Selection Post Phase 8 Recruitment 2020 Importent Date

 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2020 ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു
 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2020 മാർച്ച് 20 ന് അവസാനിക്കും
 • ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റിന്റെ അവസാന തീയതി 2020 മാർച്ച് 23
 • കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ 2020 ജൂൺ 10 മുതൽ 2020 ജൂൺ 12 വരെ

SSC Phase 8 Recruitment  Vacancy Details തസ്തിക ,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം  

 1. ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജിയോളജി) Gr III 13
 2. ടെക്നിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ 41
 3. സ്റ്റോർ കീപ്പർ Gr II 01
 4. ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ 114
 5. സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് 50
 6. ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് 02
 7. ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ 09
 8. ഡയറ്റീഷ്യൻ Gr III 08
 9. ടെക്നിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് 05
 10. ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനർ 01
 11. സീനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് 09
 12. ഗേൾ കേഡറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ 109
 13. ഫ്യൂമിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 01
 14. ലബോറട്ടറി അറ്റൻഡന്റ് 65
 15. ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 45
 16. ലൈബ്രറി ക്ലർക്ക് 33
 17. ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 95
 18. Sr ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 64
 19. ജൂനിയർ സുവോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 02
 20. സീനിയർ സുവോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 90
 21. ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് 01
 22. ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ 14
 23. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 11
 24. ഫീൽഡ് അറ്റൻഡന്റ് 15
 25. ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് 01
 26. ഇൻസ്ട്രക്ടർ 02
 27. റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് 18
 28. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ 02
 29. കമ്പോസിറ്റർ 01
 30. കാന്റീൻ അറ്റൻഡന്റ് 02
 31. ക്ലർക്ക് 03
 32. സീനിയർ സർവേയർ 25
 33. ഇൻസ്ട്രക്ടർ 04
 34. അസിസ്റ്റന്റ് ക്യൂറേറ്റർ 03
 35. പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റന്റ് 01
 36. ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 10
 37. സീനിയർ റേഡിയോ ടെക്നീഷ്യൻ 05
 38. കാർപെന്റർ കം ആർട്ടിസ്റ്റ് 05
 39. റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് / ടിക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് 02
 40. ഫോട്ടോ ആർട്ടിസ്റ്റ് 01
 41. സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ 01
 42. ട്യൂട്ടർ 01
 43. പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് – II 01
 44. സ്റ്റോർ ഇൻചാർജ് 01
 45. മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓഫീസർ 01
 46. നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ 02
 47. ഫീൽഡ് കം ലബോറട്ടറി അറ്റൻഡന്റ് 02
 48. അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ 11
 49. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 01
 50. വന്യജീവി ഇൻസ്പെക്ടർ 01
 51. സീനിയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ 01
 52. ടെക്നീഷ്യൻ 02
 53. അസിസ്റ്റന്റ് സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് 1 02
 54. സീനിയർ പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്റ് 01
 55. അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ 03
 56. ഓഫ്‌സെറ്റ് മെഷീൻ‌മാൻ 01
 57. ടെക്നിക്കൽ ക്ലർക്ക് 06
 58. അസിസ്റ്റന്റ് 06
 59. ജൂനിയർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ 01
 60. ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ 01
 61. ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-എ 15
 62. സീനിയർ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് 19
 63. സീനിയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ 02
 64. സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്ടർ 01
 65. ബൈൻഡർ 08
 66. ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ് ബി 08
 67. പ്രിസർവേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 08
 68. സീനിയർ കൺസർവേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 07
 69. ഡയറ്റീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് – III 08
 70. ജൂനിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ 10
 71. ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ് – ഒരു 03
 72. സെക്ഷൻ ഓഫീസർ 01
 73. അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് 01
 74. ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞൻ 06
 75. ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ 01
 76. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ 07
 77. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഗ്രേഡ് – II 29
 78. സ്റ്റോർ കീപ്പർ 01
 79. അസിസ്റ്റന്റ് റിസർച്ച് ഓഫീസർ 03
 80. ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് – III 01
 81. ഫോട്ടോ അസിസ്റ്റന്റ് 02
 82. ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട് 17
 83. SR ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ 01
 84. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ 02
 85. അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലർക്ക് 01
 86. ബോയിലർ അറ്റൻഡന്റ് 02
 87. വർക്ക്‌ഷോപ്പ് അറ്റൻഡന്റ് 02
 88. ലൈബ്രറി അറ്റൻഡന്റ് 02
 89. ഡ്രൈവർ കം മെക്കാനിക് 20
 90. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസർ 181
 91. നഴ്സിംഗ് ഓർഡർലി 01
 92. സ്റ്റോക്ക്മാൻ 01
 93. ജൂനിയർ സുവോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 01
 94. മെക്കാനിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ (സീനിയർ) 01
 95. കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസർ 04
 96. സ്റ്റോക്ക് മാൻ 05
 97. കെയർടേക്കർ 01
 98. ഇക്കണോമിക് ഓഫീസർ 08
 99. അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ 01
 100. മെക്കാനിക് 01
 101. ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ 01
 102. ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് – II 11
 103. ഇൻസ്ട്രക്ടർ സ്റ്റെനോഗ്രഫി 01
 104. അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്മാൻ 01
 105. ഡയറ്റീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് -3 (ജൂനിയർ ഡയറ്റീഷ്യൻ) 06

SSC  Recruitment 2020 വിദ്യാഭ്യാസ  യോഗ്യത

 • ഹയർ സെക്കൻഡറി (10 + 2)
 • മെട്രിക്കുലേഷൻ
 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ (ബിരുദം)

SSC Recruitment  Age Limit 

 • കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 18 വയസ്സ്. 
 • ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ തസ്തികളിലും പ്രായം വ്യത്യാസമായിരിക്കും 

SSC  Recruitment Fee Details

 • റിസർവ് ചെയ്യാത്ത വിഭാഗത്തിന് / 100 / –
 • എസ്‌സി / എസ്ടി / പി‌എച്ച് / എക്സ്-സർവീസ് മാൻ / വനിതകൾക്ക് ഫീസില്ല
 • പേയ്‌മെന്റ് മോഡ് ഓൺലൈൻ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here