ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം

0

പാലക്കാട്: ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റിനെ നിയമിക്കുന്നു.

ടൂറിസത്തിൽ ബിരുദമോ / ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ ഉള്ളവർക്കാണ് അവസരം. ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അഭിലഷണീയം. പ്രായപരിധി 25 – 40 വരെ. കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. പ്രതിമാസം 17500 രൂപ വേതനം ലഭിക്കും.

അപേക്ഷകർപാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരാവണം. താത്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സഹിതം സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ, വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട് റോഡ്, പാലക്കാട് – 678001 വിലാസത്തിൽ ജൂലൈ രണ്ടിനകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

ഫോൺ : 0491 253 8996

Tag: assistant information jobs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here