ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ജോലിനേടാം .

0

പള്ളിച്ചൽ ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫ്‌ലൈൻ ആയി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.സെയിൽസ്മാൻ,നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ,പ്യുണ് തസ്‌തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം.താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ അപേക്ഷയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്കളുമായി 22/10/2021 ന് 5pm മുമ്പായി  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതാണ്.

പള്ളിച്ചൽ ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്  ഒഴിവുകൾ :

  • Position – Salesman

Education – Ssic

Age limit – 18 to 40

Salary – 10430 to 26800/

  •  Position – Night watchman

Education – 7th standard

Age limit -18 to 40

Salary – 9910 to 26160/

  • Position – Peon

Education – 7th standard

Age limit – 18 to 40 years

Salary – 9910 to 26160/

അപേക്ഷ അയേക്കേണ്ട വിലാസം :

മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ് പള്ളിച്ചൽ ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പർ 7. 677 വെടിവെച്ചാൻ കോവിൽ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695501

Phone – 0471 24023 59

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here