പത്താം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ

0

കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്‌ഥാപനമായ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈക്രോ സ്മാൾ & മീഡിയ എന്റർപ്രൈസസ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ള അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഇതിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ അയേക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ അയേക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 15 സെപ്റ്റംബർ  വരെയാണ്.25  വയസ്സുമുതൽ 40  വയസ്സുവരെയുള്ള അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് .

തസ്തിക,ഒഴിവുകൾ,യോഗ്യത

 1. Senior Scientific Officer(Engineering) – 01

 2. Senior Scientific Officer(Product Diversification) – 01

 3. Scientific Assistant(Engineering) – 01

 4. Showroom Manager Gr. III – 04

5. Assistant – 09

6. Upper Division Clerk- 04

 7. Junior Stenographer – 04

 8. Mechanic Gr. II  – 01

9. Hindi Typist – 01

10.Lower Division Clerk- 01

 11. Salesman – 05

 12. Training Assistant – 03

13. Machine Operator – 01

യോഗ്യത  :SSLC, ITI, Degree, KGTE or MGTE,

 വയസ്സ് : 25 – 40

 ഫീസ് :1 & 2 തസ്തികയ്ക്ക് 500 /- രൂപ

3  to 5 വരെയുള്ള തസ്തികയ്ക്ക് 400 / -രൂപ

6 to 13 വരെയുള്ള തസ്തികയ്ക്ക് 300 / – രൂപ ,SC, ST, PwD , Ex servicemen, female തുടങ്ങിയവർക്ക് ഫീസ് ഇല്ല .

വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

CLICK HEAR TO APPLY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here