കോഴിക്കോട് ഐ.ഐ.എമ്മിൽ ഒഴിവുകൾ

0

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : ജൂൺ 02,07

കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറിൽ സീനിയർ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് , സീനിയർ സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

രണ്ട് തസ്തികയിലും ഓരോ ഒഴിവാണുള്ളത്.


തസ്‌തികയുടെ പേര് : സീനിയർ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്

  • യോഗ്യത : ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം.
  • ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയണം.
    കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണം.
  • പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ്.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : ജൂൺ 02.


തസ്‌തികയുടെ പേര് : സീനിയർ സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ

  • യോഗ്യത : ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം.
  • ഫയർ സേഫ്റ്റി & സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറിൽ ഡിപ്ലോമ.
    16 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം.
  • പ്രായപരിധി : 35-55 വയസ്സ്.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : ജൂൺ 07.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന (www.iimk.ac.in) എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

Official Notification & Apply Online Link for Senior research associate

Official Notification & Apply Online Link for Senior Security Supervisor

Apply Now

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here