യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം സെന്ററിൽ ജോലി നേടാം

0

ISRO – ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം സെന്ററിൽ വിവിധ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുകൾ. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 6 / 9 / 2021.

ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ ‘A’

 • പോസ്റ്റ് നമ്പർ: 745
 • ഒഴിവ്: 2
 • യോഗ്യത& പരിചയം
 • 1. SSLC/ SSC/ മെട്രിക്/ പത്താം ക്ലാസ് 2. 5 വർഷത്തെ പരിചയം
 • 3. HVD ലൈസൻസ് കൂടെ പബ്ലിക് സർവിസ് ബാഡ്ജ്
 • പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്
 • ശമ്പളം: 19,900 – 63,200 രൂപ

ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ ‘A’

 • പോസ്റ്റ് നമ്പർ: 746
 • ഒഴിവ്: 2
 • യോഗ്യത& പരിചയം
 • 1. SSLC/ SSC/ മെട്രിക്/ പത്താം ക്ലാസ്
 • 3. LVD ലൈസൻസ്
 • 2. 3 വർഷത്തെ പരിചയം
 • പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്
 • ശമ്പളം: 19,900 – 63,200 രൂപ

കുക്ക്

 • പോസ്റ്റ് നമ്പർ: 747
 • ഒഴിവ്: 1
 • യോഗ്യത& പരിചയം
 • 1. SSLC/ SSC
 • 2. 5 വർഷത്തെ പരിചയം
 • പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്
 • ശമ്പളം: 19,900 – 63,200 രൂപ

ഫയർമാൻ ‘A’

 • പോസ്റ്റ് നമ്പർ: 748
 • ഒഴിവ്: 2
 • യോഗ്യത& പരിചയം
 • 1. SSLC/SSC
 • 2. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്/ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്
 • സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉയരം
 • പുരുഷൻ: 165 cm (SC/ ST: 160cm)
 • സ്ത്രീ: 155 cm
 • പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്
 • ശമ്പളം: 19,900 – 63,200 രൂപ

കാറ്ററിംഗ് അറ്റൻഡന്റ്’A’

 • പോസ്റ്റ് നമ്പർ: 749
 • ഒഴിവ്: 1
 • യോഗ്യത& പരിചയം
 • 1. SSLC/SSC
 • പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്
 • ശമ്പളം: 18,000 – 56,900 രൂപ

SC/ ST/ OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃത വയസിളവ് ലഭിക്കും

അപേക്ഷ ഫീസ്

 • സ്ത്രീ/ SC/ ST/ ESM/ PWBD: ഇല്ല.
 • മറ്റുള്ളവർ: 150 രൂപ

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: സെപ്റ്റംബർ 6

വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

CLICK HERE TO APPLY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here