തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്മാർട്ട്‌സിറ്റി മിഷനിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

0

സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് (CMD)ആണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷന്റെ വിവിധ തസ്തികകളിലെ 11 ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഇതിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്,അപേക്ഷ അയക്കാനുള്ള അവസാനതീയ്യതി സെപ്റ്റംബർ 12 വരെയാണ്.

തസ്തിക വിവരങ്ങൾ 

Structural Engineer :-  qualification – M.Tech structural Engineering with 3 years                                         experience.

       age – 35 years

Senior Site Engineer(civil) :- B.Tech Civil Engineering or Diploma in Civil                                                  Engineering with 4 year experience(B.Tech) 8 year                                                      experience (Diploma)

                                 age -35 years

Senior Site Engineer(Electrical) :- B.Tech in Electrical Engineering or Diploma in                                                              Electrical Engineering with4 year                                                            experience(B.Tech),8 year experience (Diploma)

                                       age :-35 years

Senior Site Engineer(MEP) :- B.Tech in Electrical/Mechanical Engineering or                                                          Diploma in Mechanical Engineering with4 year site                                                     experience(B.Tech),8 year  site                                                                                     experience(Diploma) 

                                                  age :-35 years

Quantity Surveyor/s :- B.Tech Civil Engineering or Diploma in Civil                                                  Engineering with 4 year site experience(B.Tech) 8 year site                                                     experience (Diploma)

                              age :-35 years

വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും അപേക്ഷിക്കാനും ഉള്ള ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

CLICK HEAR TO APPLY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here