പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മഞ്ചേരി പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷനിൽ നിയമനം

0

മലപ്പുറം: മഞ്ചേരി പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷണിൽ പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഗ്രാമീണതപാൽ ഇൻഷൂറൻസ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഡയറക്ട് ഏജന്റുമാരെയും ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാരെയും നിയമിക്കുന്നു.

അപേക്ഷകർ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. 18നും 50നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ, തൊഴിൽരഹിതർ, ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലെ മുൻ ഏജന്റുമാർ, അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ,വിമുക്ത ഭടന്മാർ, വിരമിച്ച അധ്യാപകർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ളവർ എന്നിവരെ ഡയറക്ട് ഏജന്റുമാരായും ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച 65 വയസിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവരെ ഫീൽഡ് ഓഫീസറായും നിയമിക്കും.

അപേക്ഷകർ മഞ്ചേരി പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ സ്ഥിരതാമസമുള്ളവരായിരിക്കണം.

അപേക്ഷകർ വയസ്, യോഗ്യത, മുൻപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ പകർപ്പ് രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ സഹിതം മൊബൈൽ നമ്പറുൾപ്പെടെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റാഫീസ്, മഞ്ചേരി പോസ്റ്റൽ ഡിവിഷൺ മഞ്ചേരി 676121 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷ അയക്കണം.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂൺ 30.

ഫോൺ നമ്പർ : 0483 276 6840

English Summary: Manjeri Post Office Job Vacancy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here