നാഷണൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ റിസർച് ആൻഡ് ഡെവലൊപ്മെന്റ് ഫൌണ്ടേഷൻ റിക്രൂട്മെന്റ് 2021

0

നാഷണൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ റിസർച് ആൻഡ് ഡെവലൊപ്മെന്റ് ഫൌണ്ടേഷൻ ആണ് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓഫ്‌ലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനതീയ്യതി ഒക്ടോബർ 04  വരെയാണ്.ഇതിലേക്കുള്ള പ്രായപരിധി 18 വയസ്സുമുതൽ 52 വയസ്സുവരെയാണ്.

NHRDF Recruitment 2021 Post Details :

1. Post: Director

Qualification & Experience: Doctorate in any branch of Agriculture/ Horticulture/Vegetable Science. At least 5 years’ experience as Principal Scientist/Head of Division/Professor or equivalent position or an eminent Scientist of a reputed organization or institute having at least 15 years’ experience in Research &Extension Seed production & distribution of vegetable crops especially Onion & Garlic. Evidence of publication/activities/ contribution to suggest that the candidate has broad vision/perspective on R & D activities including seed production and distribution of vegetable crops.

Preference will be given to a candidate having additional qualification of MBA with specialization in Marketing/HRD from a reputed Institute.

Age : 52 years

salary: Minimum pay of  Rs . 1,44,200/- in the Pay Level-14 (Rs.144200-218200/-) in the pay matrix

2.Post : Senior Technical Officer (Residue Analysis)

QUALIFICATION: Master degree in Agriculture Chemistry/Organic Chemistry/Analytical
Chemistry or equivalent or relevant subject from recognized university with good academic record.

EXPERIENCE: 2 years’ experience in Pesticide Residue Analysis Lab & handling experience in Chromatographic instruments like of LCMS-MS, GCMS-MS, HPLC, IPC-OES, AAS etc.

PREFERENCE: Preference will be given to Doctorate degree or Extra Ordinary candidate having prior experience of working in similar field & computer savy .

Age: 22-25 Years

salary: Minimum pay of Rs. 37,600/- in the Pay Level-6 ( Rs . 35400-112400/-) in the pay matrix

3. Post : Senior Technical Officer (Plant Physiology)

QUALIFICATION: Master degree in Plant Physiology from recognized university with good
academic record.

EXPERIENCE: 2 years’ experience in research/lab.

PREFERENCE: Preference will be given to Doctorate degree in relevant subject or extra-ordinary candidate having prior research experience in Vegetable crops specially Onion & Garlic & computer savy.

Age: 22-25 Years

Salary : Minimum pay of Rs. 37,600/- in the Pay Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix.

4. Post : Senior Technical Officer (Microbiology)

QUALIFICATION: Master degree in Microbiology or relevant subject with specialization in
Microbiology from recognized university with good academic record.

EXPERIENCE: 2 years’ experience in above relevant field.

PREFERENCE: Preference will be given to Doctorate degree in relevant subject or extra ordinary candidate having prior experience of working in the reputed Laboratory and computer savy.

Age: 22-25 Years

Salary : Minimum pay of Rs. 37,600/- in the Pay Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay Matrix.

5. Post : Senior Technical Officer (Horticulture)

QUALIFICATION: Master degree in Horticulture/Vegetable Science, relaxable to
Graduate degree in the same subject from recognized university with good academic record.

EXPERIENCE: 2 years’ experience in research/ Field/Extension in vegetable crops.
PREFERENCE: Preference will be given to Doctorate degree in relevant subject or extra-ordinary
candidate having prior research experience vegetable crops especially Onion & Garlic and computer savy.

Age: 22-25 Years

Salary :  Minimum pay of Rs 35,400/- in the Pay Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix.

6. Post : Senior Technical Officer (Plant Breeding)

QUALIFICATION: Master degree in Plant Breeding/Vegetable Science from recognized
university with good academic record.

EXPERIENCE: 2 years’ experience of field/research/extension in vegetable crops.

PREFERENCE: Preference will be given to Doctorate degree in relevant subject or extra-ordinary
candidate having prior research experience of working in vegetable crops and computer savy.

Age: 22-25 Years

Salary : Minimum pay of Rs. 37,600/- in the Pay Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix.

7. Post : Technical Officer (Horticulture)

QUALIFICATION: Master degree in Horticulture/Vegetable Science, relaxable to
Graduate degree in the same subject from recognized university with good academic record

EXPERIENCE: 2 years’ experience in research/ Field/Extension in vegetable crops.

PREFERENCE: Preference will be given to Doctorate degree in relevant subject or extra-ordinary candidate having prior research experience vegetable crops especially Onion & Garlic and computer savy.

Age: 22-25 Years

Salary : Minimum pay of Rs 35,400/- in the Pay Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix.

8. Post : Technical Officer (Seed)

QUALIFICATION: Master degree in Agriculture with specialization in Seed
Science/Technology, relaxable to Graduate degree in the same subject from recognized university with good academic record.

EXPERIENCE: 2 years’ experience in research / Field/ Lab.

PREFERENCE: Preference will be given to Doctorate degree in relevant subject or extra- ordinary candidate having prior research experience in vegetable crops especially Onion & Garlic and computer savy.

Age: 22-25 Years

 Salary :  Minimum pay of Rs 35,400/- in the Pay Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay
matrix.

9. Post :  ADMINISTRATIVE ASSISTANT

QUALIFICATION: Master degree in any subject relaxable to Graduate degree and knowledge of typing in English & Hindi with speed of 40 wpm.

EXPERIENCE: 1 year experience with computer knowledge of MS office software.

DESIRABLE: MBA with working knowledge of Tally/ERP

Age: 22-25 Years

Salary : Minimum pay of Rs 25,500/- in the Pay Level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix.

10. Post : STENO TYPIST

QUALIFICATION: Master degree in any subject relaxable to Graduate degree and knowledge of shorthand & typing with speed of 80/40 (wpm) in English and Hindi.

EXPERIENCE: 1 ½ years’ experience is essential along with computer knowledge of MS office software.

DESIRABLE: MBA with experience of working in similar research organizations.

Age: 18-25 Years

Salary :  Minimum pay of Rs 25,500/- in the Pay Level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix.

11. Post : TECHNICAL ASSISTANT

QUALIFICATION: Graduate degree in Agriculture/Horticulture from recognized university with good academic record.

EXPERIENCE: 1 year experience in Extension/Research/Lab/Field.

DESIRABLE: Work experience in Seed / R&D in Agriculture sector or similar organization and computer savvy

Age: 22-25 Years

Salary :  Minimum pay of Rs 19,900/- in the Pay Level-2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix.

12. Post : ACCOUNTS CLERK

 QUALIFICATION: Master Degree in Commerce relaxable to Graduate degree with knowledge of typing with speed of 40 (wpm) in English & Hindi.

EXPERIENCE: 1 year experience is essential along with computer knowledge of Tally, MS office software and other accounting works.

DESIRABLE: MBA (Finance) with experience of working in GST.

Age: 18-25 Years

salary : Minimum pay of Rs 19,900/- in the Pay Level-2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix.

NHRDF Recruitment 2021 Fees :

1000  രൂപ

NHRDF Recruitment 2021 How to apply:

ഇതിലേക്ക് ഓഫ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ അയക്കാനുള്ള അവസാനതീയ്യതി 04 / 10 / 2021 .അപേക്ഷ അയക്കാനുള്ള വിലാസം

“The Director,
National Horticultural Research & Development Foundation,
Bagwani Bhavan, Plot No.47,
Pankha Road, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi-110058. ”
വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും അപേക്ഷിക്കാനും ഉള്ള ലിങ്ക് താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

CLICK HEAR TO APPLY

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here