വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യു

0

ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡിയുടെ തിരുവനന്തപുരം പിഎംജി ജംഗ്ഷനിലുള്ള മോഡൽ ഫിനിഷിങ് സ്‌കൂളിലേക്ക് എം.കോമും ടാലിയുമുള്ള ബിരുദധാരികളായ അധ്യാപകരുടെ പാനൽ തയാറാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താത്പര്യമുള്ളവർ 6ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനലും പകർപ്പും മറ്റ് രേഖകളും ആയി ഹാജരാകുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471  2307733, 8547005050, വെബ്സൈറ്റ്: www.modelfinishingschool.org.
പി.എൻ.എക്സ്. 3493/2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here