എളനാട് മിൽക്കിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ

0

വിവിധ ജില്ലകളിലായി എളനാട് മിൽക്കിൽ ഡെലിവറി ബോയ്സ്, സെയിൽസ്മാൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, സൂപ്പർവൈസർ, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം.

1.കോഴിക്കോടും എറണാകുളത്തുമായി ഡെലിവറി ബോയ്സ് 10 ഒഴിവുകളുണലുള്ളത് 

Elanadu Milk Jobs 2021
Elanadu Milk Jobs 2021

2.എളനാടിന്റെ പ്ലാന്റിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റിനെ ഒഴിവുള്ളത്.

Elanadu Milk Jobs 2021
Elanadu Milk Jobs 2021

3.വയനാട് വൈത്തിരിയിൽ 26 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്.

Elanadu Milk Jobs 2021
Elanadu Milk Jobs 2021

4.മലപ്പുറം എടപ്പാളിൽ 26 ഒഴിവുകൾ 

Elanadu Milk Jobs 2021
Elanadu Milk Jobs 2021

5.കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമായി മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട് 

Elanadu Milk Jobs 2021
Elanadu Milk Jobs 2021

ഈ ജോലികൾക്ക് ഇപ്പോൾ  തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here