കേരളത്തിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ | ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

0

കേരളത്തിൽ SSLC | PLUS TWO | DIPLOMA | DEGREE | PG | ITI | B.E | B.TECH | B.COM | M.COM | BHM | DHM | HOTEL MANAGEMENT | FASHION DESIGNING | CIVIL ENGINEERING എന്നിവ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രഷേഴ്‌സിനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും CARPENTER | WELDER | FABRICATOR| CCTV TECHNICIAN എന്നിവയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും CLEANING | DELIVERY എന്നിവയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായും അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോ കാണുക.

More DetailsClick Here
Join Job News TELEGRAM GroupClick Here

Private Job Vacancy In kerala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here