റേഷനരി ആദ്യം ഇതുപോലെ ചെയ്തു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കൂ- Ration Rice Fried RICE Lock Down Special...

ഒരു കപ്പ് റേഷൻ അരി എടുക്കുക.എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുക.അരികളെല്ലാം ഒന്നു  മൊരിഞ്ഞു വരും വരെ ഇളക്കുക. ശേഷം  അരി നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക.  പിന്നീട്  വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന...